fbpx

Artikel 1 Definities

 1. The Kefi Lifestyle, gevestigd te Wateringen, KvK-nummer 77634888, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als coach.
 2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.
 3. Met deelnemer wordt de natuurlijke persoon bedoelt die een cursus of workshop aanschaft bij coach.
 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan coach tegen betaling werkzaamheden verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
  Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
 5. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden,
  overeenkomsten, levering van diensten en producten door of namens coach
  waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van
  deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 6. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door
  coach in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
 7. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene
  voorwaarden.
 8. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt
  uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 9. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig
  moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft
  het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
  Artikel 3 Aanbod
 10. Coach kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de klant redelijkerwijs
  kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing
  of verschrijving bevat.
 11. Een aanbod niet automatisch voor vervolgopdrachten.
  Artikel 4 Tarieven en betalingen
 12. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de
  overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders
  overeenkomen.
 13. De vermelde kosten voor een traject of consult bevatten enkel de kosten voor de
  behandeling. Kosten die hiermee samenhangen, waaronder maar niet beperkt tot
  supplementen en voeding, komen voor rekening van klant en zijn hier niet bij
  inbegrepen.
 14. Met het aangaan van de overeenkomst ontstaat de verplichting tot betaling.
  Coach komt het recht toe een aanbetaling te verzoeken en in fases te factureren.
  Zij is gerechtigd de werkzaamheden op te schorten tot de (volgende) betaling is
  voldaan. Er wordt pas met een eerste consult gestart zodra de aanbetaling is
  voldaan.
 15. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn
  gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Coach heeft het recht
  de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit
  verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk
  medegedeeld aan de klant. Vergoedingen zullen binnen een traject niet worden
  verhoogd.
 16. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij
  partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt, een eerste consult
  eerder aanvangt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.
 17. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van
  rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het
  opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim
  is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 18. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen,
  komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor
  rekening van de klant.
 19. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant
  zijn de vorderingen van coach onmiddellijk opeisbaar en wordt de overeenkomst
  direct beëindigd.
  Artikel 5 Informatieverstrekking
 20. Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig
  beschikbaar aan coach.
 21. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter
  beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
  Coach zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 22. Klant is zelf verantwoordelijk voor een eventuele verwijsbrief. Deze dient
  voorafgaand aan een traject aan coach ter beschikking te worden gesteld.
 23. Klant is er tevens zelf verantwoordelijk voor wijzigingen door te geven, zoals een
  wijziging in medicatie.
 24. Klant vrijwaart coach voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het
  in dit artikel gestelde.
 25. Stelt klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de
  uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit
  voortvloeiende extra kosten voor rekening van klant.
  Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst
  Coach voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor
  het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde. Klant erkent dat resultaat niet
  direct zichtbaar zal zijn en tevens dat resultaten mede afhankelijk zijn van de inzet van de
  deelnemer.
  Coach is bevoegd derden in te schakelen bij de uitvoering van haar werkzaamheden.
  Artikel 7 Wijziging van de overeenkomst
 26. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het noodzakelijk is de te
  verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in
  overleg de overeenkomst aan.
 27. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of
  aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing worden beïnvloed. Coach stelt de klant
  hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 28. Annulering van een overeenkomst door de klant is enkel schriftelijk mogelijk. Bij
  annulering van een overeenkomst tussen 14 en 7 kalenderdagen voor aanvang
  van een eerste consult wordt 25% van de overeengekomen kosten in rekening
  gebracht; annulering binnen 7 kalenderdagen resulteert in betaling van 50% van
  het geoffreerde bedrag. Bij tussentijdse beëindiging van een traject zullen de tot
  dan toe gebruikte consulten, gewerkte uren en gemaakte kosten direct in
  rekening worden gebracht.
 29. Een los consult kan tot 24 uur voor aanvang kosteloos worden verplaatst; bij
  verplaatsing of annulering binnen 24 uur, of het verstek laten gaan, komt het
  consult te vervallen en wordt deze als dusdanig doorberekend. Dit geldt ook bij
  een consult binnen een traject, waarbij een verplaatst consult te allen tijde binnen
  de doorlooptijd plaats dient te vinden. No-shows worden niet vergoed door de
  zorgverzekeraar.
 30. Coach heeft het recht de overeenkomst op te schorten als de verplichtingen uit
  de overeenkomst niet worden nagekomen of wanneer nieuwe omstandigheden
  naar voren zijn gekomen die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst nog
  niet kenbaar waren.
 31. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder een e-book, te
  ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten
  krijgt deelnemer toegang tot zijn aankoop. Deelnemer stemt er uitdrukkelijk mee in
  dat hij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en
  het recht de overeenkomst te herroepen.
 32. Eenmaal opgestuurde onderzoeksmaterialen voor een laboratorium kunnen niet
  meer worden geannuleerd en zullen te allen tijde worden doorberekend.
  Artikel 8 Online cursus
 33. Indien het aanbod wordt aanvaard en de cursus online wordt aangeschaft
  ontstaat direct een betalingsverplichting voor de deelnemer, die ook blijft bestaan
  wanneer niet de gehele cursus wordt doorlopen of gebruik wordt gemaakt van de
  ter beschikking gestelde content.
 34. Deelnemer ontvangt na aankoop toegang tot de cursus. De cursus is zodoende
  uitgesloten van het herroepingsrecht, waardoor niet de mogelijkheid toe komt de
  aankoop te annuleren met restitutie van het aankoopbedrag.
 35. Deelnemer ontvangt pas toegang tot de content na betaling van het
  overeengekomen bedrag.
 36. Coach heeft het recht de vergoedingen bij het opnieuw geven van een cursus
  aan te passen. Zij heeft tevens het recht de prijs in de aanloop naar een cursus
  aan te passen ter promotionele doeleinden.
 37. Coach voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is echter niet
  verantwoordelijk voor het niet behalen van het resultaat dat deelnemer met
  aankoop beoogde. Deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het
  toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een
  cursus.
 38. Doordat voor het geven van de cursus gebruik wordt gemaakt van een platform
  van een derde, kan coach niet garanderen dat de cursus op ieder moment en op
  iedere locatie beschikbaar is.
 39. Coach behoudt te allen tijde het recht om deelname te weigeren.
 40. Coach is gerechtigd de inhoud van een cursus uit te breiden, te beperken of aan
  te passen.
 41. Deelnemer verkrijgt een beperkt en persoonlijk recht om de inhoud van de cursus
  te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. De cursus is bedoeld om te inspireren,
  niet om te kopiëren.
 42. De tijdens de looptijd van de cursus geleverde informatie blijven eigendom van
  coach. Zij zal tijdig aangeven tot wanneer de content beschikbaar is. Het is de
  eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer om het materiaal tijdig te bekijken
  en waar de mogelijkheid wordt gegeven op te slaan.
 43. Tijdens deelname aan een cursus kunnen deelnemers onderling communiceren,
  bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties in de community onder posts. De
  deelnemer verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te
  versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in
  onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van coach.
 44. Het staat coach te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde
  informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze
  communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.
 45. Coach behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag het verloop
  van een cursus belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname en indien
  nodig, van toekomstige deelname, uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot
  betaling van de kosten voor de desbetreffende content onverlet.
  Artikel 9 Workshops
 46. Coach behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en
  locatie van een workshop. In geval de locatie of data door coach wordt
  gewijzigd, heeft deelnemer het recht te annuleren of zich kosteloos in te schrijven
  voor een workshop op een later moment.
 47. Wanneer deelnemer onverwachts verhinderd is voor een workshop mag het
  deelnamebewijs worden doorverkocht zo lang de nieuwe deelnemer aan
  dezelfde deelnamevoorwaarden voldoet en de nieuwe gegevens uiterlijk drie
  dagen voor aanvang van de workshop aan coach worden doorgegeven.
 48. Wanneer foto’s worden gemaakt tijdens een workshop door deelnemer dient dit
  te allen tijde kenbaar te worden gemaakt aan coach en het is uitdrukkelijk
  verboden deze content voor andere doeleinden te gebruiken dan persoonlijk
  gebruik. Beeldmateriaal mag enkel worden gedeeld op social media wanneer
  coach in het bericht wordt getagd en geen duidelijk cursusmateriaal zichtbaar is.
  Wanneer andere deelnemers herkenbaar op dit beeldmateriaal staan, is tevens
  toestemming van hen nodig.
 49. Coach behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag het verloop
  van een workshop belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelneming aan de
  desbetreffende workshop of toekomstige workshops uit te sluiten. Uitsluiting laat de
  verplichting tot betaling van de kosten voor desbetreffende workshop onverlet.
  Artikel 10 Overmacht
 50. In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken
  of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de
  overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar
  partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, een
  pandemie, ongevallen, brand of overheidsmaatregelen.
 51. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of
  andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet
  voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zo lang partijen niet
  aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie
  gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende
  oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te
  ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en
  gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar.
 52. In geval van een zakelijke overeenkomst zijn partijen gehouden de
  werkzaamheden te verplaatsen en blijft de betalingsverplichting in stand.
  Artikel 11 Aansprakelijkheid schade
 53. Coach is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst,
  tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 54. Coach geeft op geen enkele wijze garanties en is niet aansprakelijk voor
  (medische) complicaties die tijdens of na de uitvoering van de werkzaamheden
  ontstaan bij deelnemer.
 55. Coach is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van
  door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 56. Klant is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de
  uitgevoerde werkzaamheden.
 57. Deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren
  van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst.
 58. Indien na het gebruik van aangeraden supplementen geen vervolgafspraak
  wordt gemaakt, is klant zelf verantwoordelijk voor het tijdig stopzetten of afbouwen
  van het gebruik.
 59. Indien gebruik wordt gemaakt van online contact is klant zelf verantwoordelijk
  voor goede software en een internetverbinding.
 60. Coach heeft geen invloed op- en is niet aansprakelijk voor handelingen of
  vertragingen door derden, zoals uitslagen van het labonderzoek.
 61. Een online cursus is geen vervanging van medisch advies, maar dient deelnemer
  enkel in staat te stellen actief aan de slag te gaan met hun gezondheid.
 62. In het geval dat coach een schadevergoeding verschuldigd is aan klant voor het
  veroorzaken van directe schade die onder dit artikel valt, bedraagt de schade niet
  meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd,
  dan wel door coach in rekening is gebracht in de drie maanden voorafgaand aan
  het ontstaan van de schade.
 63. Klant vrijwaart coach tegen alle aanspraken van derden die verband houden met
  de door haar geleverde diensten en producten.
  Artikel 12 Intellectueel eigendom
 64. De intellectuele eigendomsrechten op de door coach aan klant ter beschikking
  gestelde materialen en advies berusten bij coach. Het is nadrukkelijk niet
  toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen,
  openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande
  toestemming.
 65. Het is deelnemer niet toegestaan tijdens een consult beeld- en/of
  geluidsopnames te maken, tenzij hier uitdrukkelijk toestemming voor is verleend
 66. Elke handeling in strijd met het in dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op
  het auteursrecht.
 67. Bij inbreuk komt coach een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de
  door haar gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van
  gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden
  schade.
  Artikel 13 Bijzondere bepalingen
  Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij
  in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Klant wordt voor meer informatie
  verwezen naar de privacyverklaring.
  Artikel 14 Klachten
  Klant is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten en
  producten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van
  de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan coach.
  Coach dient in de gelegenheid te worden gesteld de tekortkoming te herstellen.
  Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.
  Artikel 15 Geschilbeslechting
 68. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 69. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste
  hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 70. Geschillen zullen worden beslecht in het arrondissement waarin coach is
  gevestigd, tenzij een wettelijke bepaling anders verplicht.
 71. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn
  van alle vorderingen en verweren jegens coach en betrokken derden 12
  maanden.
Ja, ik heb een vraag
Hi! Heb je vragen?
Scan de code
Hi! :) Vergeet vooral geen vragen te stellen als je die hebt. We beantwoorden ze graag!